Hiệu đính văn bản dịch thuật

Hiệu đính văn bản

-   Văn bản hiệu đính: Hiệu đính = 40%-50% phí dịch. Nếu tài liệu sai trên 10% thì bản hiệu đính đó được tính bằng phí dịch.

-   Số từ trên một trang được quy định 300 từ/trang (Căn cứ thống đếm từ tự động Word Count, Phần mềm Fine Count đối với PDF hoặc Excel Word Count), trường hợp tài liệu của quý khách là bản cứng sẽ không thể đếm được từ sẽ tính tương đối hoặc tính theo bản dịch.

-   Giá dịch từ tiếng nước ngoài này sang tiếng nước ngoài khác sẽ bằng chi phí dịch từ tiếng nước ngoài này ra tiếng Việt cộng với từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài thứ hai.